Zasady i warunki użytkowania

Artykuł 1 - Definicje

Następnie wyznaczymy:

  • "Strona" lub "Serwis": strona internetowa famous-cbd.fr i wszystkie jej strony.
  • "Wydawca": Purple Store, osoba prawna odpowiedzialna za publikację i zawartość Witryny.
  • "Użytkownik": użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z usług Serwisu.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej "OWU") są proponowane przez Wydawcę Witryny. Użytkownik Witryny proszony jest o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, wydrukowanie ich i/lub zapisanie na trwałym nośniku. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości i bez zastrzeżeń.

Artykuł 2 - Stosowanie Warunków Technicznych Użytkowania

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków dostępu do Serwisu przez Użytkowników. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej jego wersji na Stronie. Obowiązujące dla Użytkownika OWU są te, które obowiązują w dniu jego przyjęcia.

Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników. Nabycie produktu lub usługi, utworzenie strefy członkowskiej lub, bardziej ogólnie, przeglądanie Witryny oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich niniejszych Warunków Użytkowania, który potwierdza, że zapoznał się z nimi w całości.

Ta akceptacja może polegać, na przykład, na zaznaczeniu przez Użytkownika pola odpowiadającego zdaniu akceptacji niniejszych WŚU, na przykład z napisem "Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję wszystkie ogólne warunki korzystania ze Strony". Fakt zaznaczenia tego pola będzie miał taką samą wartość jak podpis odręczny Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości wartość dowodową systemów automatycznej rejestracji Wydawcy niniejszej Witryny i, o ile nie przedstawi dowodu przeciwnego, zrzeka się prawa do ich zakwestionowania w przypadku sporu.

Przyjęcie niniejszych Warunków oznacza, że Użytkownicy mają do tego zdolność prawną. Jeżeli Użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada takiej zdolności do czynności prawnych, oświadcza, że posiada upoważnienie opiekuna, kuratora lub jego przedstawiciela ustawowego.

Artykuł 3 - Informacje prawne, dane osobowe i cel Strony

Ta strona jest publikowana przez Purple Store, spółkę zarejestrowaną w Luksemburgu (pod numerem B232323). Informacje prawne dotyczące gospodarza i redaktora strony, w szczególności dane kontaktowe oraz wszelkie informacje o kapitale i rejestracji, są podane w informacji prawnej tej strony.

Informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (polityka i deklaracja) zawarte są w karcie danych osobowych Strony.

Cel tej strony został określony jako "strona informacyjna i sprzedaży online".

Artykuł 4 - Obszar członkowski

Użytkownik zarejestrowany w Serwisie (członek) ma możliwość dostępu do niego poprzez zalogowanie się za pomocą swoich identyfikatorów (adres e-mail określony podczas rejestracji i hasło) lub ewentualnie za pomocą systemów takich jak przyciski logowania osób trzecich na portalach społecznościowych. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za ochronę wybranego przez siebie hasła. Zachęca się go do używania skomplikowanych haseł. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, ma on możliwość wygenerowania nowego. To hasło jest gwarancją poufności informacji zawartych w dziale "moje konto" i dlatego Użytkownik powstrzymuje się od przekazywania ich lub przekazywania osobom trzecim. W przeciwnym razie Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Użytkownika.

Utworzenie przestrzeni osobistej jest warunkiem koniecznym do złożenia przez Użytkownika zamówienia lub wkładu na tej stronie. W tym celu użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnej ilości danych osobowych. Zobowiązuje się on do podania dokładnych informacji.

Celem zbierania danych jest utworzenie "konta członkowskiego". Jeżeli dane zawarte w sekcji konta członka zniknęły w wyniku awarii technicznej lub działania siły wyższej, nie można było zaangażować odpowiedzialności Serwisu i jego Wydawcy, informacje te nie mają wartości dowodowej, a jedynie informacyjny charakter. Strony dotyczące kont członkowskich mogą być dowolnie drukowane przez posiadacza danego konta, ale nie stanowią dowodu, mają jedynie charakter informacyjny i mają na celu zapewnienie sprawnego zarządzania serwisem lub składkami przez Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zamknięcia swojego konta i danych w Serwisie. Aby to zrobić, musi on wysłać e-mail do Purple Store z informacją, że chce usunąć swoje konto. Wtedy nie będzie możliwe odzyskanie jego danych.

Wydawnictwo zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia konta każdego Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin (w szczególności, ale nie wyczerpując tego przykładu, gdy Użytkownik świadomie podał błędne informacje podczas rejestracji i zakładania swojej przestrzeni osobistej) lub konta nieaktywnego od co najmniej jednego roku. Takie usunięcie nie może stanowić szkody dla wykluczonego Użytkownika, który nie może żądać z tego tytułu żadnego odszkodowania. Wyłączenie to nie wyklucza możliwości podjęcia przez Wydawnictwo działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, gdy fakty to uzasadnią.

Artykuł 5 - Dostęp i dostępność strony internetowej

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w każdej chwili, z zastrzeżeniem czynności konserwacyjnych w Serwisie lub na serwerach, na których jest on hostowany. W przypadku braku możliwości dostępu do Serwisu, z powodu problemów technicznych lub jakiegokolwiek rodzaju problemów, Użytkownik nie może domagać się żadnych szkód i nie może domagać się żadnego odszkodowania.

Dostęp do strony famous-cbd.fr jest zarezerwowany dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia.

Wydawca Witryny jest zobowiązany jedynie do zapewnienia środków, a jego odpowiedzialność nie może być ponoszona za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci Internet, takie jak utrata danych, włamanie, wirusy, przerwanie świadczenia usług lub inne.

Użytkownik wyraźnie przyznaje się do korzystania z Serwisu na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność.

Serwis dostarcza Użytkownikowi informacji o charakterze orientacyjnym, z niedoskonałościami, błędami, pominięciami, nieścisłościami i innymi ambiwalencjami, które mogą występować. W każdym przypadku Famous CBD nie ponosi odpowiedzialności:

wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, w szczególności w odniesieniu do utraty zysków, utraty zysków, utraty klientów, utraty danych, które mogą wynikać z korzystania ze Strony, lub przeciwnie, niemożności korzystania z niej;

usterka, niedostępność dostępu, niewłaściwe użycie, niewłaściwa konfiguracja komputera Użytkownika lub użycie przeglądarki mało używanej przez Użytkownika.

Artykuł 6 - Hiperłącza

Witryna może zawierać linki hipertekstowe do innych stron.

W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z korzystaniem lub posiadaniem wiedzy na temat treści, reklam, produktów lub usług dostępnych na tych zewnętrznych stronach lub źródłach. Podobnie, Wydawca niniejszej Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wizyta Użytkownika na jednej z tych stron wyrządzi mu jakąkolwiek szkodę.

Jeżeli pomimo starań Wydawcy, jeden z linków hipertekstowych znajdujących się w Witrynie wskazuje na witrynę lub źródło internetowe, którego treść była lub wydawała się być niezgodna z wymogami prawa francuskiego, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania z dyrektorem publikacji Witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej Witryny, w celu poinformowania go o adresie stron danej witryny osoby trzeciej.

Artykuł 7 - Ciasteczka

Cookie" może pozwolić na identyfikację Użytkownika Serwisu, personalizację jego konsultacji z Serwisem oraz przyspieszenie wyświetlania Serwisu dzięki zapisaniu pliku danych na jego komputerze. Witryna może korzystać z plików "Cookies" głównie w celu 1) uzyskania statystyk nawigacyjnych w celu poprawy komfortu użytkowania przez Użytkownika, oraz 2) umożliwienia dostępu do konta użytkownika oraz do treści, które nie są dostępne bez połączenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany o tej praktyce i upoważnia Wydawcę Serwisu do jej stosowania. Wydawnictwo zobowiązuje się, że nigdy nie będzie przekazywać treści tych "Cookies" osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wymagane prawem.

Użytkownik może odmówić rejestracji "Cookies" lub skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała go przed zaakceptowaniem "Cookies". Aby to zrobić, Użytkownik przejdzie do konfiguracji swojej przeglądarki:

  • Dla przeglądarki Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Dla Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677
  • Dla Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
  • Dla firmy Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
  • Dla Opery: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artykuł 8 - Prawa własności intelektualnej

Wszystkie elementy niniejszej Witryny należą do Wydawcy lub zewnętrznego agenta, lub są wykorzystywane przez Wydawcę w Witrynie za zgodą ich właściciela.

Jakiekolwiek przedstawianie, powielanie lub adaptacja logo, tekstu, treści piktograficznych lub wideo, bez ograniczenia tej listy, jest surowo zabronione i jest równoznaczne z podrabianiem.

Każdy Użytkownik winny podrabiania może zobaczyć, że jego dostęp do Serwisu został usunięty bez uprzedzenia lub odszkodowania i bez tego wyłączenia nie może stanowić szkody, bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych działań prawnych przeciwko niemu, z inicjatywy Wydawcy Serwisu lub jego agenta.

Znaki towarowe i logotypy zawarte na Stronie są prawdopodobnie umieszczone przez Purple Store lub ewentualnie przez jednego z jej partnerów. Każda osoba dopuszczająca się ich reprezentacji, reprodukcji, imbrykacji, rozpowszechniania i powtórnego odtwarzania podlega sankcjom przewidzianym w artykułach L.713-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za publikacje Użytkowników, ich treść i prawdziwość. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w systemie komputerowym Użytkownika i/lub utratę danych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Wydawnictwo zobowiązuje się do ciągłego aktualizowania zawartości Serwisu oraz do przekazywania Użytkownikom dokładnych, jasnych, precyzyjnych i aktualnych informacji. Witryna jest w zasadzie dostępna przez cały czas, z wyjątkiem konserwacji technicznej i operacji aktualizacji treści. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedostępności Witryny lub jej części.

Wydawca Witryny nie ponosi odpowiedzialności za techniczną niedostępność połączenia, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane działaniem siły wyższej, konserwacją, aktualizacją, modyfikacją Witryny, ingerencją hosta, strajkiem wewnętrznym lub zewnętrznym, awarią sieci, czy też przerwą w dostawie prądu.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie, niemożność dostępu lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z powodu nieodpowiedniego sprzętu, nieprawidłowej konfiguracji lub użytkowania komputera Użytkownika, nieprawidłowego działania usług dostawcy dostępu Użytkownika lub sieci Internet.

Artykuł 10 - Ograniczenia geograficzne użytkowania

Korzystanie z usług strony internetowej jest ograniczone do Unii Europejskiej.

Artykuł 11 - Powiadomienia i skargi

Wszelkie powiadomienia lub zawiadomienia dotyczące niniejszych OWS, informacji prawnej lub karty danych osobowych muszą być sporządzone na piśmie i przesłane listem poleconym lub uwierzytelnionym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w informacji prawnej na Stronie, z podaniem danych kontaktowych, nazwiska i imienia powiadamiającego, jak również przedmiotu zawiadomienia.

Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z Serwisu, Usług, stron Serwisu na ewentualnych portalach społecznościowych lub WŚU, informacji prawnych lub karty danych osobowych muszą być składane w ciągu 365 dni od dnia powstania problemu, który stanowił podstawę roszczenia, bez względu na jakiekolwiek przepisy prawa lub zasady prawa stanowiące inaczej. W przypadku, gdy takie roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu 365 dni, będzie ono na zawsze niewykonalne w sądzie.

Może być możliwe, że nieścisłości lub błędy, lub informacje niezgodne z WŚU, informacją prawną lub kartą danych osobowych można znaleźć na całej Stronie Internetowej i w oferowanych usługach, i to w ograniczonym zakresie. Ponadto, możliwe jest dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji przez osoby trzecie na stronie internetowej lub w powiązanych z nią usługach (serwisach społecznościowych...).

W takiej sytuacji Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą Serwisu pocztą lub e-mailem na adresy wskazane w nocie prawnej Serwisu, w miarę możliwości z opisem błędu oraz lokalizacją (URL), a także z informacją wystarczającą do skontaktowania się z nim.

Artykuł 12 - Niezależność klauzul

Jeżeli którekolwiek z postanowień WŚU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek innego powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od WŚU i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

GTCU zastępuje wszystkie wcześniejsze lub współczesne umowy pisemne lub ustne. Nie są one zbywalne, przekazywalne ani nie podlegają dalszemu licencjonowaniu przez samego Użytkownika.

W postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanym z warunkami technicznymi można wystąpić z wnioskiem o wydanie drukowanej wersji warunków technicznych oraz wszelkich zawiadomień w formie elektronicznej. Strony uzgadniają, że wszelka korespondencja odnosząca się do niniejszych Warunków jest prowadzona w języku francuskim.

Artykuł 13 - Prawo właściwe

Niniejsze TOU podlegają i podlegają prawu francuskiemu.

Z wyjątkiem przypadków dotyczących porządku publicznego, wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Regulaminu mogą, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, zostać przedstawione Wydawcy Serwisu do polubownego rozstrzygnięcia.

Przypomina się wyraźnie, że wnioski o zawarcie ugody nie zawieszają biegu terminów na wszczęcie postępowania sądowego.

O ile porządek publiczny nie stanowi inaczej, wszelkie działania prawne związane z wykonywaniem niniejszych OWU podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Wszelkie prawa zastrzeżone - 15 listopada 2019 r.


Dyskretna dostawa
Promocyjne ceny
Obsługa klienta
Najwyższa jakość